wtorek, 10 września 2013

REGULAMIN KONKURSU "WIERSZ O ŚW. JADWIDZE ŚLASKIEJ"

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków
2.UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy Bolków dorośli i uczniowie gimnazjów oraz szkół średnich.
3. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wiersz związany tematycznie ze św. Jadwigą Śląską.
4. WARUNKI KONKURSU
a. Do konkursu można zgłaszać prace tylko w formie pisemnej. Jeden uczestnik może nadesłać 1 zgłoszenie.
b. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie wiersze, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu konkursu.
c. Każdy wiersz musi zostać opatrzony na odwrocie informacją zawierającą następujące dane: wiek, imię i nazwisko autora, dokładny adres, telefon kontaktowy.
d. Do prac niepełnoletnich uczestników powinno zostać dołączone oświadczenie ich rodziców lub prawnych opiekunów, zawierające zgodę na ich udział w Konkursie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
e. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby Biblioteki. Prace nie będą zwracane.
6. CZAS TRWANIA KONKURSU
a. Ostateczny termin oddawania prac konkursowych mija 8 października 2013 r.
b. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 10 października 2013 roku. O wynikach Konkursu organizatorzy powiadomią na stronie internetowej biblioteki i ogłoszeniach bibliotecznych.
7. NAGRODY I KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA
Jury Konkursu będzie oceniać prace według następujących kryteriów:
- wartość merytoryczna wiersza
- wartości artystyczne i oryginalność
- związek z tematem konkursowym.
8. Wiersze zostaną nagrodzone i odczytane podczas uroczystości odpustowych Parafii pw św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz