środa, 22 czerwca 2016UWAGA!
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym na:
NAJ- dziwniejszą,             -ciekawszą,                             -śmieszniejszą nazwę miejscowości"
KONKURS FOTOGRAFICZNY - REGULAMIN

I) Organizator i cele:
1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków
oraz Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie.
2. Konkurs ma charakter „otwarty” - dla wszystkich fotografujących z Gminy Bolków.
3. Celem konkursu jest:
- popularyzacja twórczości fotograficznej
- upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej
II) Temat konkursu:
„Najdziwniejsze, najciekawsze, najśmieszniejsze nazwy miejscowości” (obowiązkowo z mieszkańcem gminy w tle)
III) Terminy i zasady
4.Termin nadsyłania prac na konkurs – do 30 września 2016r.
5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 2 prace.
6. Proszę nie przysyłać prac, które były publikowane lub brały udział w innych konkursach.
7. Prace na konkurs należy dostarczać tylko w formie papierowej na adres:
a) Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków, ul. Rynek 36
tel./fax. (75) 74 13 219
email: bpgim.bolkow@wp.pl
b) Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, ul. Szpitalna 16                      tel. (75) 74 13 431
email: poczta@domkultury-bolkow.pl
c) Format: dowolny, nie mniejszy jednak niż 20x30 ( A4).
d) Prace powinny być opisane czytelnie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, (imię, nazwisko i zgoda opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich), adres, tel., prace anonimowe nie będą przyjmowane.
e) Nadesłane na Konkurs prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane.
IV) Tryb oceny i wyboru fotografii.
8. Komisja konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac.
9. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody; termin wręczenia nagród w miesiącu październik br.
 V) Postanowienia końcowe, oświadczenia.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).                                                  
11. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej:
http://bibliotekabolkow.blogspot.com
http://www.domkultury-bolkow.pl
13. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich i prace te nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
14. Autor wyraża zgodę na bezpłatną publikację zdjęcia na:
a)stronach internetowych, w prasie lokalnej.
15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.
"Quiz Historyczno-Biblijny" - rozstrzygnięcie
 
W „Quizie Historyczno-Biblijnym” w grupie klas gimnazjalnych najwięcej punktów  zdobyli:

Szymański Maciej  I miejsce kl.  IIIa

Mazik Wiktor   -  II miejsce  kl. IIIa

Pawlak Łukasz  II miejsce  kl. IIIa

Wyróżnienia otrzymują  Giżak Klaudia, Radziun Filip,  Zalewski Cyprian, Mrowiec Julia – kl. IIIa , Hrymak Patrycja  –kl. IIIc,  Lüdke  Eryk  – kl. III s

Nagrody ufundowali: Ksiądz Proboszcz Wiesław Pisarski i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków.

Serdecznie dziękujemy wychowawcom za pomoc w przeprowadzeniu quizu a uczniom za udział i życzymy udanych wakacji.

Z poważaniem Ksiądz Proboszcz Wiesław Pisarski oraz Dyrektor i pracownicy Biblioteki

wtorek, 21 czerwca 2016

WAKACYJNY KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA


1.     Organizator:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA BOLKÓW
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
 
2.     Cele konkursu:
 
·        Promocja czytelnictwa.
·        Utrwalenie nawyku obcowania z książką.
·        Podnoszenie kultury czytelniczej.
·        Zachęcenie do korzystania z biblioteki.
·        Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 
3.     Zasady konkursu:
 
Konkurs przeznaczony jest dla czytelników Oddziału  Dziecięco-Młodzieżowego w  Bolkowie. Ocenie konkursowej podlega regularne wypożyczanie (min.2 x miesiącu) i liczba wypożyczonych książek.
Czas trwania konkursu 01 lipca – 31 sierpnia 2016 r.
 
4.     Jurorzy wyłonią najlepszego czytelnika z każdej kategorii:
I) 3-6 lat
II) 7-9 lat
III) 10-13 lat
IV) uczniowie klas gimnazjalnych
 
5.     Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w pierwszej połowie września. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
 
6.     Lista laureatów będzie wystawiona na blogu biblioteki:
 
7.     Zgłoszenia uczestników lub opiekuna/rodzica przyjmowane
      są do 30 czerwca 2016 r.  do godziny 1600  w Bibliotece w Bolkowie
 
8.     Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych  osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych przygotowanych przez Bibliotekę.
9.     Z udziału w konkursie wyłączone są dzieci pracowników Biblioteki Publicznej w Bolkowie.

wtorek, 14 czerwca 2016

Znalezione obrazy dla zapytania walizka i książkaZ  KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH

PAWEŁ BERĘSEWICZ spotkanie autorskie

10 czerwca 2016r.  w Bibliotece w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym  w Bolkowie odbyło się spotkanie  z pisarzem   Pawłem  Beręsewiczem. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie  klas VI (a i b) ze Szkoły Podstawowej oraz Klub Dyskusyjny Książki  działający przy Bibliotece  Gimnazjum w Bolkowie .
Dobry kontakt autora z młodzieżą spowodował, iż spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
Pisarz w bardzo ciekawy, innowacyjny sposób przedstawił swoją twórczość .Częstując herbatką zapraszał uczniów do rozmowy o książkach .Tak bliski kontakt z autorem spowodował , iż dyskusje były bardzo  ciekawe i pełne humoru. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania i zadawali  je.
Na koniec pani dyrektor Wioletta Drewniak podziękowała Panu   P. Beręsewiczowi za poświęcony czas młodym czytelnikom.

 Dziękujemy Pani Wiesławie Machynii , Urszuli Szmajdzie i  Justynie Graszkiewicz za zaangażowanie i pomoc w realizacji spotkania.