wtorek, 17 września 2013

                                UWAGA !

W dn. od  19 IX 2013  do końca 2013 r.  Biblioteka będzie czynna w godzinach:

          Poniedziałek     10 - 18
          Wtorek              10 -18
          Czwartek           10 -18
          Piątek                10 -18

wtorek, 10 września 2013

REGULAMIN KONKURSU "WIERSZ O ŚW. JADWIDZE ŚLASKIEJ"

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków
2.UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy Bolków dorośli i uczniowie gimnazjów oraz szkół średnich.
3. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wiersz związany tematycznie ze św. Jadwigą Śląską.
4. WARUNKI KONKURSU
a. Do konkursu można zgłaszać prace tylko w formie pisemnej. Jeden uczestnik może nadesłać 1 zgłoszenie.
b. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie wiersze, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu konkursu.
c. Każdy wiersz musi zostać opatrzony na odwrocie informacją zawierającą następujące dane: wiek, imię i nazwisko autora, dokładny adres, telefon kontaktowy.
d. Do prac niepełnoletnich uczestników powinno zostać dołączone oświadczenie ich rodziców lub prawnych opiekunów, zawierające zgodę na ich udział w Konkursie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
e. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby Biblioteki. Prace nie będą zwracane.
6. CZAS TRWANIA KONKURSU
a. Ostateczny termin oddawania prac konkursowych mija 8 października 2013 r.
b. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 10 października 2013 roku. O wynikach Konkursu organizatorzy powiadomią na stronie internetowej biblioteki i ogłoszeniach bibliotecznych.
7. NAGRODY I KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA
Jury Konkursu będzie oceniać prace według następujących kryteriów:
- wartość merytoryczna wiersza
- wartości artystyczne i oryginalność
- związek z tematem konkursowym.
8. Wiersze zostaną nagrodzone i odczytane podczas uroczystości odpustowych Parafii pw św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie.Dnia 7 września podczas „II edycji Narodowego Czytania” cała Polska czytała dzieła Aleksandra Fredry (akcja pod patronatem Bronisława Komorowskiego). Biblioteka Publiczna w Bolkowie również włączyła się w tę akcję podczas gminnych dożynek w Starych Rochowicach. Zgromadzeni wysłuchali wiersza „Trzeba by” w wykonaniu Lidii Mynarskiej oraz bajki „Paweł i Gaweł”, którą pięknie zinterpretowali Zuzanna Madurska, Kamil Rembisz i Jakub Drabiński.


Za rok czeka nas spotkanie z twórczością Henryka Sienkiewicza

wtorek, 3 września 2013

KONKURS PLASTYCZNY - KUKIEŁKA Z WARZYWREGULAMIN

• Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
• Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.
• Kukiełka musi być wykonana z warzyw i owoców oraz elementów mocujących (np. sznurek, klej, drucik) .
• Kukiełka musi mieć formę przestrzenną.
• Do każdej kukiełki należy dołączyć starannie przymocowaną małą metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna.
• Kukiełki muszą być zamocowane na kiju/patyku.
• Kukiełki muszą mieć wielkość od 30 – 70 cm + kij, na którym będą osadzone.
• Na prace czekamy w dniach 7- 8.10.2013 r.
• Ogłoszenie wyników na naszej stronie internetowej oraz na łamach Nowej Gazety Jaworskiej.